დაგვიკავშირდით
  მთავარი საქმიანობა პროგრამები მიღწევები სიახლეები პუბლიკაციები მხარდაჭერა
 

ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ა

  • ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას და ვუწევთ კონსულტაციებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის, განათლებისა და სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით;
  • თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენ ხელს ვუწყობთ სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობას გაეცნონ მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევებს, ადაპტირება გაუკეთონ და დანერგონ ისინი საკუთარი კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით;
  • ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ განვითარების მოდელები, რომელთა ადაპტირება შესაძლებელია ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისთვის;
  • ჩვენ ვეხმარებით ქვეყნებს განავითარონ ჯანმრთელობის, განათლებისა და სოციალური სექტორები სტრატეგიული დაგეგმარების პრინციპებზე დაყრდნობით;
  • ჩვენ ვმუშაობთ პროგრამებზე, რომლებიც ხელს უწყობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას ისარგებლოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საბაზისო სასიცოცხლო მომხურეობებით.

 


     
     
   

ქ ვ ე ყ ნ ე ბ ი

საქართველო

უკრაინა

ბანგლადეში